Proč zvolit Sanofi Pasteur pro očkování proti chřipce?”

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Informace o podezření na nežádoucí účinky je možné také hlásit společnosti SANOFI na adrese:
sanofi-aventis, s.r.o., tel.: 233 086 111, email: PRG.CZ_PHV@sanofi.com.

Informace o podezření na závadu v jakosti léku můžete nahlásit společnosti SANOFI na adrese:
sanofi-aventis, s.r.o., tel.: 233 086 111, e-mail: cz-info@sanofi.com