Proč zvolit Sanofi Pasteur pro očkování proti chřipce?

INFORMACE O CHŘIPCE

Chřipka je závažné a vysoce nakažlivé onemocnění, které je celosvětově příčinou významné morbidity a mortality. Typicky probíhá v epidemiích, ke kterým většinou dochází v chladném období roku. Vnímavost k tomuto onemocnění je všeobecná, nejčastěji onemocní děti a mladiství, zatímco nejrizikovější skupinu (včetně rizika úmrtí) představují senioři a chronicky nemocní1,4.

Chřipka má sezónní charakter, v Evropě s maximem výskytu od prosince do března. Celosvětově onemocní chřipkou každý rok přibližně 10-15 % dospělých a až 30 % dětí3,4,5. Chřipka podle WHO každoročně způsobuje, že 3-5 milionu pacientů má závažný průběh onemocnění3 a přibližně 300 – 650 tisíc osob nemoci podlehne16. V České republice v souvislosti s chřipkou ročně umírá až 2 000 lidí4.

Infekce dolních cest dýchacích je v uplynulých deseti letech jednou z pěti hlavních příčin úmrtí ve světě (graf):

10 HLAVNÍCH PŘÍČIN ÚMRTÍ VE SVĚTĚ V ROCE 2012

10 hlavních příčin úmrtí

Zdroj: World Health Organization – The top 10 causes of death [online][cit.07-02-2017]: www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/

JAK SE CHŘIPKA ŠÍŘÍ?

Zdrojem nákazy bývá především nemocný člověk7, k přenosu infekce dochází kapénkovou cestou nebo kontaminovanými předměty, na kterých virus přežívá3,4. Nemocní vylučují virus minimálně 24 hodin před propuknutím nemoci6 a pak v průměru asi 5 dnů1, u dětských pacientů je však virus vylučován významně déle, i více jak 2 týdny6.

KLINICKÝ OBRAZ A KOMPLIKACE CHŘIPKY

Onemocnění začíná náhle a projevuje se horečkou, zimnicí, bolestmi svalů a kloubů, únavou a bolestí hlavy. Často se přidává suchý a dráždivý kašel. U dětí se mohou objevit i průjmy, zvracení a bolesti břicha. Příznaky zpravidla při nekomplikovaném průběhu ustupují do 5-7 dnů, únava může přetrvávat výrazně déle, i několik týdnů1,4,6,7.

Nebezpečí chřipkového onemocnění spočívá ve vzniku komplikací, které se nejvíce týkají seniorů, malých dětí a skupiny nemocných trpících chronickým onemocněním, případně jejich kombinací (např. astmatem, CHOPN, kardiovaskulárním onemocněním, diabetem apod.)4,6,8. Těžší průběh onemocnění je vídán také u imunosuprimovaných pacientů a u gravidních žen v 2. a 3. trimestru8. Komplikace mohou být jak primární, vyvolané samotným virem chřipky, tak sekundární, vyvolané druhotnou bakteriální infekcí4.

K primárním komplikacím patří např. chřipkový zánět plic, myokarditida, perikarditida, myositida, encefalitida nebo meningitida. Sekundární komplikace jsou nejčastěji ve formě (broncho)pneumonie, u dětí bývá často sinusitida či otitis media4. Trpí-li pacient např. plicním onemocněním, zvyšuje se u něj riziko úmrtí v důsledku chřipky až 120x. Pokud trpí kombinací plicního a kardiovaskulárního onemocnění, toto riziko se zvyšuje až 435x12.

CHŘIPKOVÉ VIRY

Původci chřipky jsou viry, které patří do čeledi Orthomyxoviridae, a v jejich jádře se nachází ribonukleová kyselina a nukleoprotein. Na základě jeho antigenních vlastností se viry chřipky rozlišují na typ A, B a C, přičemž epidemiologicky závažné jsou typy A a B 5. Dalšími imunologicky důležitými strukturami jsou glykoproteiny, které se nacházejí na povrchu virové partikule – hemaglutinin (zodpovědný za navázaní viru na receptory vnímavé buňky) a neuraminidáza (napomáhá uvolnění zralých virionů z infikované buňky)17.

U viru chřipky typu A bylo dosud popsáno 18 variant hemaglutininu a 11 variant neuraminidázy18. Kombinace těchto povrchových struktur umožňuje značnou antigenní variabilitu viru typu A a vznik mnoha subtypů. Chřipka typu B se v současné době vyskytuje ve dvou antigenně odlišných liniích, které jsou nazývány Victoria a Yamagata9.

SOUČASNÁ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE

V posledních letech dochází v Evropě k významnému vývoji v epidemiologii chřipky. Kromě dvou „standardně“ cirkulujících subtypů typu A (H1N1 a H3N2) cirkulují i obě linie chřipky typu B (viry chřipky typu obvykle v Evropě představují cca 23 % cirkulujících kmenů).

Ve většině evropských zemí byly donedávna používány trivalentní vakcíny obsahující již zmíněné dva subtypy viru A (H1N1 a H3N2) a jednu ze dvou linií viru typu B. Recentní epidemiologická data však ukazují, že v populaci obvykle kocirkulují obě linie typu B, přičemž jedna z linií bývá dominantní. To může vést k neshodě kmene obsaženého v trivalentní vakcíně s kmeny cirkulujícími v populaci a vzniká riziko, že u osob očkovaných touto vakcínou nebude zajištěna dostatečná ochrana proti oběma liniím chřipky typu a mohou vzrůst počty hospitalizací a úmrtí v důsledku onemocnění chřipkou9.

CIRKULACE VIRŮ CHŘIPKY B A SOULAD S VAKCINÁLNÍM KMENEM

Cirkulace virů chřipky B

Zdroj: Ambrose, C., M. Levin. Human Vaccines & Immunotherapeutics 2012;8(1):81-88; Belshe RB Vaccine 2010;28(suppl):D45-D53; ECDC - Influenza Virus Characterisation Reports [online][cit.14-08-2018]: ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/surveillance-and-disease-data/influenza-virus-characterisation

Chřipka typu B ovlivňuje a způsobuje zvýšení úmrtnosti ve všech věkových skupinách. Podle statistik je například v USA ze všech úmrtí spojených s chřipkou ve všech věkových skupinách až 25% těchto úmrtí způsobených chřipkou typu B. Chřipková sezóna 2017/18 byla výjimečná tím, že mezi chřipkovými viry cirkulujícími v populaci převažovala linie Yamagata, typ B. Ta nebyla obsažena v třívalentních vakcínách proti chřipce, výhodu proto měli lidé, kteří se nechali očkovat čtyřvalentní vakcínou Vaxigrip Tetra®.

OČKOVÁNÍ A CIRKULUJÍCÍ VIRY CHŘIPKY

Výskyt chřipky typu B se významně liší v jednotlivých sezónách a lze obtížně predikovat cirkulaci linií — to se potvrdilo i v sezóně 2017/2018, kdy jednak převažoval výskyt chřipky typu B (cca 60 % cirkulujících virů) a jednoznačně převažoval výskyt linie Yamagata, linie, která nebyla obsažena v trivalentní vakcíně (cca 98 %)10. Vakcíny proti chřipce jsou používány již více než 60 let a jejich účinnost závisí na tom, do jaké míry se budou shodovat cirkulující a vakcinální kmeny chřipkového viru. Použití tetravalentní vakcíny proti chřipce je proto logickou reakcí na stávající epidemiologickou situaci. Použití této vakcíny doporučuje i Česká vakcinologická společnost ČLS JEP z důvodu širší ochrany vůči cirkulujícím virům chřipky9.

Každoroční očkování je nejúčinnějším opatřením pro prevenci chřipky a pomáhá snižovat výskyt závažných komplikací i počty nemocných a zemřelých v důsledku onemocnění chřipkou9. Očkování se na základě Doporučení Národní imunizační komise zvláště doporučuje seniorům a osobám s chronickým onemocněním (tzv. rizikovým osobám) a dále mimo jiné i osobám, které o rizikové osoby pečují — zdravotníkům a sociálním pracovníkům. Očkování zdravotníků má význam též z důvodu zajištení bezpečnosti pacientů a snížení rizika nákazy chřipkou v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Toto doporučení ovšem neznamená, že by jiné skupiny osob neměly být očkovány. Obecně se doporučuje zaměstnavatelům, aby nabízeli možnost zvýhodněného či bezplatného očkování proti chřipce svým zaměstnancům, neboť je to pro všechny výhodné jak ze zdravotního, tak i ekonomického hlediska11.