Proč zvolit Sanofi Pasteur pro očkování proti chřipce?”

PODMÍNKY UŽITÍ

Společnost sanofi-aventis, s.r.o., IČ 44848200, se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 846/176a, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5968 (dále jen "Sanofi") provozuje tuto webovou stránku (dále jen "webová stránka") pro vaši osobní informovanost, vzdělávání a komunikaci. Neváhejte s prohlídkou této webové stránky.

Tato část webových stránek obsahuje podmínky užití, které se vztahují na každého uživatele internetu, který tyto webové stránky navštíví, otevře, prohlíží, zobrazuje nebo k nim, resp. k jejich obsahu jinak přistupuje (dále jen „přístup“). Při jakémkoliv přístupu na tyto webové stránky se zavazujete tyto podmínky užití bez výjimky dodržovat. Protože se podmínky užití webových stránek mohou kdykoliv měnit bez předchozího oznámení, doporučujeme Vám, abyste je pravidelně kontrolovali.

Váš přístup na stránky vakciny.sanofipasteur.cz (dále jen „Stránky“) se řídí následujícími podmínkami a pravidly. Svým přístupem na Stránky potvrzujete, že budete níže uvedené podmínky a pravidla bez výjimky dodržovat a řídit se jimi.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Stránky vlastní a provozuje společnost sanofi-aventis, s.r.o., IČ 44848200, se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 846/176a, PSČ 160 00, součást skupiny Sanofi Group.

Veškeré informace zobrazené, přístupné nebo uváděné na Stránkách, včetně materiálů, dokumentů, souborů, návrhů, grafiky, technických nákresů, vybavení, kódů a vzhledu a uspořádání Stránek (dále jen „Materiály“) jsou ve vlastnictví francouzské mateřské společnosti Sanofi nebo dalších společností, které s ní tvoří koncern v souladu s § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „Skupina Sanofi“), a jsou chráněny podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), ve znění pozdějších předpisů, a podle dalších předpisů na ochranu duševního vlastnictví. Jakékoli užití Materiálů je možné pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Sanofi a musí obsahovat následující doložku „Copyright © Sanofi 2013-2017. Všechna práva vyhrazena“.", totéž platí i pro jakékoliv změny, překlady či jinou formu zpracování Materiálu či předávání Materiálu dalších osobám.

Veškerá práva k Materiálům jsou vyhrazena, pokud není v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak. Všechny názvy produktů uváděné na stránkách www.sanofi.cz jsou řádně registrovanými ochrannými známkami společnosti Sanofi, případně jiné společnosti ze Skupiny Sanofi, není-li uvedeno, že je konkrétní název ve vlastnictví jiného subjektu. Ochranné známky, obchodní názvy, loga, názvy produktů a další označení uváděná na Stránkách jsou chráněna na národní i mezinárodní úrovni. Jakékoli jejich užití bez předchozího písemného souhlasu společnosti Sanofi je zakázáno.

Pokud si stáhnete jakýkoliv Materiál nebo jej použijete v jakékoliv jiné formě, činíte tak na své vlastní riziko. Společnost Sanofi není odpovědná za jakékoliv ztráty, které Vám v této souvislosti vzniknou, zejména pokud se týče dat, hardware nebo software. Odpovědnost za úmyslné jednání či hrubou nedbalost nebude tímto dotčena. Společnost Sanofi nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv porušení práv třetích stran.

Informace obsažené na těchto Stránkách byly sestaveny a zkontrolovány s řádnou péčí. Společnost Sanofi však nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za jejich přesnost, aktuálnost a úplnost. Tyto Stránky jsou určeny pro poskytování obecných informací a žádným způsobem nenahrazují odborné rady.

POVAHA INFORMACÍ

Informace na těchto Stránkách, zejména informace finančního charakteru, nejsou výzvou k investicím. Nejedná se o nabídku ani poskytnutí investičních služeb ani o veřejnou nabídku jakýchkoliv investičních nástrojů. Informace nejsou nabídkou na úpis, koupi nebo jiné obchodování s akciemi či jinými cennými papíry vydanými společností Sanofi nebo kteroukoliv ze společností ze Skupiny Sanofi, ani s jakýmikoliv investičními nástroji. Společnost Sanofi upozorňuje, že finanční informace uveřejněné na Stránkách jsou pravidelně aktualizovány.

Je možné, že na Stránkách budou uveřejněny odborné komentáře týkající se obsahu Stránek či výňatky z článků v médiích. Tyto informace představují výhradně názor autorů, který se nemusí shodovat s názorem společnosti Sanofi. Citovaní odborníci nejsou zaměstnanci společnosti Sanofi a za zveřejnění svých názorů nedostávají od společnosti Sanofi žádnou odměnu. Společnost Sanofi také neodpovídá za přesnost ani úplnost informací v podobných materiálech. Odborné komentáře a články vyjadřují osobní názor autora a za žádných okolností je nelze ztotožňovat s názorem či stanoviskem společnosti Sanofi, která za jejich obsah nenese žádnou odpovědnost.

Stránky dále obsahují informace týkající se zdraví, kondice a zdravotní péče. Stránky mají pouze informativní účel a v žádném případě nenahrazují diagnózu nebo léčení praktickým lékařem ani radu lékárníka. Informace obsažené na Stránkách nejsou nabídkou stanovení diagnózy nemoci nebo fyzické poruchy ani nabídkou léčby na dálku a nenabádají k následnému předepsání jakéhokoli humánního léčivého přípravku prezentovaného na Stránkách. Vždy je třeba poradit se s lékařem či lékárníkem a pečlivě pročíst příbalové informace humánního léčivého přípravku.

Informace na těchto Stránkách neslouží k přesvědčování ani motivaci k využití nebo předepsání léčiv nebo ke klinickým testům produktů společnosti Sanofi ani jiné společnosti ze Skupiny Sanofi, ani není jejich cílem ovlivnit přímo nebo nepřímo jakékoli rozhodnutí týkající se společnosti Sanofi, jiné společnosti ze Skupiny Sanofi či jejich výrobků.

ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY

Společnost Sanofi nenese odpovědnost za stránky jakékoli třetí osoby, na něž se lze dostat prostřednictvím odkazů na Stránkách. Společnost Sanofi nemá možnost kontrolovat obsah stránek třetích osob nezávislých na společnosti Sanofi. Existence odkazu na jiné stránky neznamená, že společnost Sanofi s obsahem těchto stránek nebo s jejich využitím souhlasí.

Uživatel Stránek musí přijmout nezbytná opatření k tomu, aby Stránky, ani zařízení, které používá k přístupu na Stránky, nebyly napadeny např. virem, trojským koněm či jiným škodlivým softwarem.

Stránky třetích osob mohou obsahovat odkazy vedoucí na Stránky. Žádný podobný odkaz nesmí být zveřejněn bez předchozího výslovného souhlasu společnosti Sanofi. Společnost Sanofi v žádném případě nenese odpovědnost za nedostupnost těchto stránek třetích osob a zároveň nekontroluje, neschvaluje ani neodpovídá za obsah, reklamu, produkty a další materiály dostupné prostřednictvím stránek třetích osob.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost Sanofi se podle svých nejlepších schopností snaží o úplnost a přesnost informací na Stránkách, jejichž obsah ovšem může měnit kdykoli bez předchozího oznámení. Společnost Sanofi nicméně nemůže plně garantovat přesnost, určitost, aktuálnost či úplnost informací na Stránkách. Společnost Sanofi nenese odpovědnost za následující jevy:

  • jakákoli nepřesnost, neurčitost, neaktuálnost nebo neúplnost informací na Stránkách
  • jakákoli újma způsobená zásahem třetí osoby, vedoucím ke změně informací nebo materiálů na Stránkách
  • jakákoli újma, bez ohledu na příčinu, původ, povahu nebo následky, a to i v případě, že společnost Sanofi věděla o možnosti vzniku této újmy, bez ohledu na to, zda byla újma způsobena v důsledku (i) přístupu nebo nemožnosti přístupu na Stránky, (ii) využití Stránek, včetně jakéhokoli poškození nebo viru, který napadl operační systém uživatele nebo jakýkoli jiný produkt, a/nebo (iii) spolehnutí se na jakékoli informace přímo nebo nepřímo poskytnuté na Stránkách.

Materiály na Stránkách jsou poskytovány, jak stojí a leží. Společnost Sanofi neodpovídá za jejich vhodnost či způsobilost jejich užití k určitému účelu.

DOSTUPNOST STRÁNEK

Jako uživatel berete na vědomí, že (i) je technicky nemožné, aby Stránky fungovaly bezvadně, a společnost Sanofi nenese za vady fungování Stránek žádnou odpovědnost, (ii) technické chyby mohou vést k dočasné nedostupnosti Stránek, a (iii) fungování Stránek může být negativně ovlivněno okolnostmi mimo působnost společnosti Sanofi, např. stavem telekomunikačních linek mezi společností Sanofi a uživatelem nebo stavem jiných systémů nebo sítí.

Společnost Sanofi a/nebo dodavatelé společnosti Sanofi mohou kdykoli dočasně nebo trvale modifikovat nebo přerušit fungování Stránek nebo jejich části kvůli údržbě, vylepšení nebo změnám Stránek, aniž by tím společnosti Sanofi vznikla jakákoliv odpovědnost.

ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Tyto Stránky a jejich obsah se řídí českým právem. O případných sporech budou rozhodovat české soudy.

PRÁVNÍ USTANOVENÍ

Odpovědný redaktor Stránek:
Oddělení komunikací, sanofi-aventis, s.r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 Česká republika

Vydavatel a editor:
Oddělení komunikací, sanofi-aventis, s.r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 Česká republika

HOSTING

Microsoft Nederland B.V.
Evert van de Beekstraat 354
1118 CZ Schiphol (Amsterdam)
The Netherlands
http://www.microsoft.com/nl-nl

Microsoft Nederland B.V. is part of Microsoft Corporation,
1 Microsoft Way,
98052 Redmond, Washington, USA.

PODĚKOVÁNÍ

Ochranné známky

Fotografie: sanofi-aventis, s.r.o.